Artikel 1. Definities

 1. Klant: iedere persoon of rechtspersoon die diensten van Collana afneemt, met wie Collana een overeenkomst heeft, die aan Collana opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

 2. Collana: Opdrachtnemer

 3. Overeenkomst: de afspraken tussen Collana en Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop en ook alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

 4. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst, zoals (maar niet beperkt tot) documenten, ontwerpen, formats etc., die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Collana aan Klant ter beschikking worden gesteld.

 5. Diensten: alle dienstverlening binnen de Overeenkomst zoals (maar niet beperkt tot) het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, ter beschikking stellen en onderhouden van Producten.

 6. Schriftelijk: dit kan ook per e-mail zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Overeenkomsten, diensten en producten van Collana en overige rechtsbetrekkingen van Collana, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86397265 (‘Collana’). Met uitzondering van wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen en uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Klant.

 3. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Als zich tussen Klant en Collana een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan wordt deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 4. Collana kan op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Als Collana de algemene voorwaarden wijzigt, zal dit aan de Klant bekend worden gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden worden automatisch aanvaard als Klant geen bezwaar heeft gemaakt binnen 14 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt.

 5. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de relatie tussen Collana en Klant. Voor zover de Klant een rechtspersoon is, wordt de toepasselijkheid van artikel 7: 408 lid 1 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

 6. Als de door Collana ten behoeve van Klant uitgevoerde opdracht, al dan niet gedeeltelijk, naar redelijk oordeel van Collana ten gunste komt van één of meer andere (rechts)personen dan de feitelijke Klant, dan worden deze (rechts-)personen voor het verschuldigde honorarium gelijkgesteld met Klant. Voor het honorarium zijn zowel de feitelijke Klant als de (rechts-)personen ten gunste van wie de werkzaamheden eveneens strekken allen hoofdelijk aansprakelijk. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de (rechts)personen ten gunste van wie de werkzaamheden voor Klant ook strekken.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen (en ook de daarbij vermelde prijzen en condities) van Collana zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten) tenzij anders aangegeven.

 3. Collana kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Onjuistheden in een opdrachtbevestiging van Collana dienen binnen 3 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Klant te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Klant daaraan gebonden is.

 5. Collana kan opdrachten zonder opgave van redenen weigeren.

 6. Een Overeenkomst tussen Collana en Klant komt tot stand als en voor zover Collana een opdracht schriftelijk aanvaardt of door Collana uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

 7. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk Schriftelijk bevestigd.

 8. Collana zal zich altijd inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Collana is nooit aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Klant beoogde tenzij de resultaten nadrukkelijk als zodanig zijn opgenomen in de Overeenkomst. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur die is overeengekomen in de offerte.

 9. Collana bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Artikel 4. Verplichtingen partijen

 1. Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen (efficiënt en volgens planning), verstrekt de Klant tijdig, mondeling en schriftelijk alle informatie die Collana nodig heeft.

 2. Collana zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener verwacht mag worden.

 3. Collana zal bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze regels van toepassing zijn, de regels van de betreffende beroepsgroep in acht nemen. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens Klant aan Collana verstrekte gegevens en informatie, inclusief eventuele aanwijzingen die worden verstrekt met betrekking tot de dienstverlening en met betrekking tot de interpretatie van documenten.

 4. Klant zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Collana aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Collana worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Collana zijn verstrekt, heeft Collana het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

 5. Klant is verplicht te handelen volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 6. Collana mag aan Klant de toegang tot de Producten en/of Diensten ontzeggen als Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen of als niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen. Collana zal wegens weigering van de toegang tot de Producten en of de Diensten op grond dit artikel nooit tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Collana voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

 7. Collana is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, als Klant alle redelijkerwijs door Collana verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

Artikel 5. Plaats van uitvoering van de activiteiten

 1. Voor zover het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat de activiteiten gedeeltelijk op de locatie van de Klant worden uitgevoerd, zullen daar praktische afspraken over worden gemaakt tussen Klant en Collana. Op de locatie van de Klant neemt Collana de daar geldende huisregels in acht. Als de activiteiten op de locatie van de Klant worden uitgevoerd, verschaft Klant Collana kosteloos de toegang.

 2. Voor zover het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Collana activiteiten op een locatie bij derden uitvoert, draagt Klant zorg voor de daarvoor noodzakelijke afspraken tussen deze derden, Collana, en Klant. Bij deze derden neemt Collana de daar geldende huisregels in acht.

Artikel 6. Derden inschakelen

 1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Klant gebeurt uitsluitend in overleg met Collana.

 2. Collana kan bij de uitvoering van de Overeenkomst hulp van derden inschakelen. Bij de selectie van derden zal Collana de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 3. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Collana en Klant op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst

Artikel 7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle tarieven van Collana zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven - en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen alle kosten die verband houden met de Producten en/of diensten voor rekening van Klant.

 2. De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling gebeurt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Klant overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van de Dienst.

 3. Collana zal een specificatie verstrekken van de gefactureerde uren en overige opdracht gebonden kosten.

 4. Betaling gebeurt binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld op de aangegeven bankrekening

 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is Collana gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Klant.

 6. Collana is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Klant. Collana zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van desbetreffende verrichten nadat het voorschot door Klant is voldaan. Als het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Collana nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst.

 7. Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 8. Collana is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten als Klant niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel als na het sluiten van de Overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden Collana goede grond te geven te vrezen dat Klant haar verplichtingen niet zal nakomen.

 9. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van Klant.

Artikel 8. Meerwerk

 1. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen, als Klant en Collana tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende activiteiten uit te breiden of te wijzigen. In dit geval zal Collana in overleg met Klant de opdracht en de uitvoering ervan aanpassen. Als deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Klant worden bevestigd.

 2. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Collana, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Collana Klant desgevraagd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

 4. Meerwerk, de werkzaamheden welke Collana aanbiedt, zal Klant niet bij derden aanbieden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Modellen, concepten, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of opdrachtresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Collana, tenzij met Klant hierover schriftelijk andere afspraken zijn Openbaarmaking kan alleen plaatsvinden na Schriftelijke toestemming van Collana. De Klant heeft het recht stukken tevermenigvuldigen voor gebruik in zijn/haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel en de uitvoering van de opdracht. Klant vrijwaart Collana zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.
 2. Klant behoudt het eigendom van alle gegevens en materialen en het intellectuele eigendom van alle originele gegevens die aan Collana worden geleverd.
 3. Klant bezit de (afschriften van) rapporten, adviezen, opinies of andere informatie die Collana uit hoofde van de overeenkomst heeft verstrekt, maar Collana behoudt de rechten van intellectuele eigendom hierop. Klant (en door Klant ingeschakelde derden) mag deze “producten van de geest” alleen gebruiken voor interne bedrijfsdoelen, tenzij anders overgekomen. Het is Collana toegestaantechnische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten en/of Diensten. Als Collana door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Collana verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Klant richting derden. Collana neemt in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgen ter bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van Collana aan derden geen rapporten ter beschikking stellen, die in het kader van de opdracht zijn opgesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Collana is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Collana van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van desbetreffende opdracht mag worden vertrouwd.

 2. De aansprakelijkheid voor de schade voortkomend uit deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het tarief dat Collana voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de opdracht heeft gefactureerd.

 3. Aansprakelijkheid van Collana voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is altijd uitgesloten.

 4. Aansprakelijkheid van Collana wegens tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts als Klant Collana onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Collana ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Collana in staat is adequaat te reageren.

 5. De eventuele aansprakelijkheid van Collana is altijd beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventuele beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Collana in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

 6. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 90 dagen geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste 90 dagen.

 7. Eventuele aanspraken van de Klant in hier bedoelde zin dienen binnen 12 maanden na het ontdekken van de schade Schriftelijk te zijn ingediend bij Collana. Bij overschrijding van deze termijn van 12 maanden vervallen de aanspraken voortkomend uit de in dit artikel bedoelde schade.

 8. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, rust op Collana geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Klant vrijwaart Collana voor alle aanspraken van derden.

Artikel 12. Overmacht

 1. Klant en Collana zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, langdurige ziekte van één of meer personen die de werkzaamheden zouden verrichten, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of electriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Collana bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.

 2. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, hebben Klant en Collana het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen. Klant blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 13. Gebruik & licentie

 1. Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Producten en/of Diensten in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst.

 2. Vanaf het moment dat Klant enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten te gebruiken en komt elke verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van Klant in het licht van de gehele Overeenkomst van ondergeschikt belang is.

 3. Als de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Klant niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Klant verstrekte licentie te vervallen.

 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, zal Collana overgaan tot verwijdering en/of vernietiging van alle aan hem ter beschikking gestelde gegevens (inclusief persoonsgegevens als bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden) uit haar actieve systeem.

 5. Collana heeft met inachtneming van de belangen van Klant, de vrijheid om de Producten en/of Diensten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 14. Geheimhouding, privacy & gegevensverwerking

 1. Klant en Collana zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen over elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Klant en Collana worden aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een overeenkomst en 1 (een) jaar daarna.

 2. Collana zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden - Met uitzondering van met toestemming van Klant - op geen enkele wijze aan een derde openbaren. Onder een derde wordt verstaan eenieder die niet betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden en waarmee Collana niet in het kader van de werkzaamheden in overleg is getreden.

 3. De in lid 14.1 opgenomen bepaling geldt niet ten aanzien van het verstrekken van gegevens aan (pensioen)uitvoerders, verzekeraars dan wel enige andere partij die de gegevensverstrekking noodzakelijk acht om een regeling/verzekering uit te voeren. De in lid 14.1 opgenomen bepaling is niet van toepassing Als de vertrouwelijke gegevens of informatie openbaar worden buiten de schuld van Collana.

 4. Collana verwerkt persoonsgegeven van Klant die nodig zijn voor het leveren, verrichten en/of in stand houden van de Producten en/of Diensten volgens de privacyverklaring zoals opgenomen op haar website.

 5. In het geval Collana voor Klant persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld contracten van medewerkers van Klant, verwerkt, wordt Klant aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en Collana als verwerkt. Als partijen geen afzonderlijke bewerkersovereenkomsten hebben afgesloten wordt deze bepaling in de algemene voorwaarden aangemerkt als bewerkersovereenkomsten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het aangaan van de Overeenkomst verstrekt Klant Collana de opdracht om persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de Producten en/of Diensten. Een dergelijke verwerking zal Collana uitsluitend uitvoeren in het kader van een dergelijke opdracht van Klant of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 6. Klant staat ervoor in dat ten aanzien van de gegevens als bedoeld in het voorgaande lid alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens stipt in acht zijn en zullen worden genomen. Klant stelt Collana schadeloos en vrijwaart Collana in dit verband.

 7. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Collana en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen ook geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 8. Collana spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

 9. Hoewel Collana zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen volgens lid 6 van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

 1. Collana verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van de uitvoering van de door Klant verstrekte opdracht(en). Door het verstrekken van de opdracht wordt Klant geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde.

 2. Klant neemt bij het verstekken van de opdracht en opvolgende stukken, het beginsel van dataminimalisatie in acht. Klant zal niet meer persoonsgegevens ter beschikking stellen dan welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht. Collana zal Klant tijdig op de hoogte stellen van de persoonsgegevens die zij nodig heeft.

 3. In het kader van uitvoering van de opdracht zullen de van Klant ontvangen persoonsgegevens, worden verstrekt aan derden voor zover noodzakelijk.

 4. Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt, dat zowel het beheer van (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden, als de opslag van dossierbestanden van Collana in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden in hun datacenters binnen de EU zullen opslaan. Deze Collana verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Collana heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Klant een afschrift daarvan aan hem verstrekken.

 5. Als tussen Partijen een verwerkersovereenkomst is gesloten, prevaleert het daarin bepaalde boven dit artikel uit de algemene voorwaarden.

Artikel 16. Duur en beƫindiging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Overeenkomst of Schriftelijk anders bepaald, wordt de overeenkomt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. In het geval de Overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen per aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

 3. Klant is niet gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen.

 4. Tussentijdse ontbinding van een overeenkomst is slechts mogelijk, wanneer een der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk Schriftelijk ingebreke is gesteld door de andere partij waarbij een redelijk termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming. Betalingsverplichtingen van Klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door of namens Klant betreffen wezenlijke verplichtingen zoals bedoeld in dit lid.

 5. Als Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in voorgaand lid, al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Klant bewijst dat Collana ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Collana vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 6. Ieder der partijen kan een zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door Schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer wederpartij - al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

 7. Klant kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Collana aan een derde overdragen. Collana zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 8. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.

Artikel 17. Diversen

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Klant en Collana in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

 2. Collana kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming.

 3. Klant kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Collana aan een derde overdragen. Collana zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 4. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.

Artikel 18. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de door Collana verzonden stukken of informatie waarover Klant klaagt, dan wel binnen 30 dagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, aan Collana kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Collana.

 2. De Klant dient Collana in staat te stellen de geleverde dienstverlening in ongewijzigde toestand (zoals afgeleverd) te controleren, om na te gaan of de klacht al dan niet gegrond is. Een en ander op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding 3.

 3. Als blijkt dat een Klant terecht geklaagd heeft dan zal Collana naar haar keuze de dienstverlening opnieuw verrichten, dan wel het resultaat hiervan aanpassen en/of verbeteren.

Artikel 19. Toepassing recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding (inclusief voorwaarden, offertes en overeenkomsten) tussen Klant en Collana is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Als Klant eigen algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de Overeenkomst hanteert, gaan de Algemene Voorwaarden van Collana voor die van de Klant als en voor zover in strijd met de voorwaarden van Collana. Bovendien zullen de voorwaarden van de Klant uitsluitend van toepassing zijn op de voorwaarden van Collana als deze voorwaarden door Collana uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Alle geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit, dan wel verband houden met (de uitvoering van) de dienstverlening of deze voorwaarden of enige daarop gebaseerde overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Collana is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Versie juli 2022